REKLAMAČNÝ PORIADOK

Platný od 13. 4. 2021

 

Záruka sa vzťahuje na všetky elektrické spotrebiče ponúkané spoločnosťou KLIMAVEX a.s. Ak sa na zakúpenom výrobku prejaví chyba, spotrebiteľ má právo túto chybu reklamovať.

Všeobecná záruka na výrobky je stanovená na 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a nemohol byť v čase trvania záruky používaný.

Spotrebiteľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať jeho označenie, stav (poškodenie) a množstvo. Prípadné dodatočné reklamácie na mechanické poškodenie výrobku, jeho kompletnosť, či množstvo nemusia byť uznané.

Spotrebiteľ je povinný počas trvania doby záruky si uschovať záručný list (doklad o zakúpení) výrobku. Akékoľvek úpravy na výrobku počas záručnej doby nie sú povolené.

Zariadenie je možné používať iba v zmysle návodu na použitie.

Nedodržanie hore uvedených skutočností bude mať za následok zánik záruky!

Bez písomného súhlasu, nie je záruka v prípade opätovného predaja zariadenia prevoditeľná.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby, vymeniť chybný výrobok za nový. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb výrobok riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na zľavu z ceny výrobku.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené :

- mechanickým poškodením dopravou a nešetrným zaobchádzaním

- nesprávnym použitím

- nevhodným elektrickým zapojením

- nevhodným elektrickým napätím

- znečistením a zanedbanou údržbou

- použitím nevhodného príslušenstva

- neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)

- inými neodbornými zásahmi

 

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu.


ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ OPRAVY

Opravy v záručnej a pozáručnej dobe vykonáva spoločnosť KLIMAVEX a.s.

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote a aby spolu s výrobkom (ak je to možné) bol odovzdaný aj vyplnený prijímací formulár pre reklamáciu / opravu (na stiahnutie v spodnej časti reklamačného poriadku).

Ak budú údaje resp. formulár chýbať, reklamačný proces / oprava nemôže začať.


POSTUP PRI REKLAMÁCII

Pri reklamácii tovaru v záručnej dobe, je nutné zaslať alebo osobne doniesť tovar do záručnej opravovne spoločnosti SPOLU vyplneným prijímacím formulárom pre reklamáciu / opravu.

TOVAR BEZ VYPÍSANÉHO FORMULÁRU, NEBUDE PRIJATÝ NA REKLAMÁCIU!   

V rámci formuláru je nutné vyplniť, kto daný výrobok reklamuje (meno, firma), kontaktnú osobu, email a mobilné číslo (pre možné spojenie servisného technika v prípade otázok ohľadom reklamovaného tovaru), číslo a dátum dokladu o zakúpení daného tovaru (číslo a dátum faktúry), označenie výrobku a jeho kód, podrobný popis poruchy, aktuálny dátum a podpis.

Všetky údaje sú povinné a vypĺňa ich zákazník/reklamujúci. Ak bude tovar odovzdaný osobne, pracovník spoločnosti KLIMAVEX a.s. potvrdí prevzatie formuláru a tovaru na reklamáciu v spodnej časti formuláru, urobí jeho kópiu a odovzdá ju zákazníkovi.


POSTUP PRI POZÁRUČNEJ OPRAVE

Pri požiadavke na opravu tovaru po záručnej dobe, je nutné zaslať alebo osobne doniesť tovar do opravovne spoločnosti SPOLU vyplneným prijímacím formulárom pre reklamáciu / opravu.

TOVAR BEZ VYPÍSANÉHO FORMULÁRU, NEBUDE PRIJATÝ NA OPRAVU!

V rámci formuláru je nutné vyplniť, kto požaduje opravu (meno, firma), kontaktnú osobu, email a mobilné číslo (pre možné spojenie servisného technika v prípade otázok ohľadom tovaru), označenie výrobku a jeho kód, podrobný popis poruchy, aktuálny dátum a podpis.

Všetky údaje sú povinné a vypĺňa ich zákazník. Ak bude tovar odovzdaný osobne, pracovník spoločnosti KLIMAVEX a.s. potvrdí prevzatie formuláru a tovaru na opravu v spodnej časti formuláru, urobí jeho kópiu a odovzdá ju zákazníkovi.

Odovzdaním tovaru a podpísaním formuláru zákazník súhlasí s tým, že bude vykonaná diagnostika zariadenia a pripravená cena opravy. Ak zákazník opravu neobjedná, bude mu vyúčtovaný poplatok 15€ bez DPH resp. 18€ s DPH za diagnostiku. Ak opravu objedná, poplatok za diagnostiku sa účtovať nebude.


ADRESY (ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ OPRAVOVNE)

KLIMAVEX a.s. KLIMAVEX a.s.
Alejová 2 Stará Vajnorská 39
040 11 Košice 831 04 Bratislava
+421 907 931 025 +421 917 966 010
klimavex@klimavex.sk klimavexba@klimavex.sk

Profesionálne služby

Profesionálne služby

Oblasti chladenia, vzduchotechniky a odvlhčovania sa venujeme už viac ako 20 rokov

Technológie a kvalita

Technológie a kvalita

Dodávame tie najkvalitnejšie zariadenia od renomovaných výrobcov, ktorí udávaju trendy

Showroom v Bratislave a Košiciach

Showroom v Bratislave a Košiciach

Prídte nás navštíviť do našich pobočiek, kde nájdete odpovede na všetky otázky